เรื่อง: ทดสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ทดสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ตารางสอบวัดความรู้
** รายชื่อเรียงตามตัวอักษร **

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Feb/2022 15:42:46
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School