เรื่อง: ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางเอนกประสงค์

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางเอนกประสงค์ ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง
ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียน เอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน TOR


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Feb/2022 13:59:03
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School