เรื่อง: ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Additional Electives System (AES)

เปิดระบบเลือกวิชาตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น.
ปิดระบบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น.

สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 มี
ชั้น ม.1/7 - 15 || ชั้น ม.2/5 - 14 || ชั้นม.4/7 - 14 || และชั้น ม.5/6 - 14

เปิดระบบให้เข้าไปตรวจสอบรายชื่อของตัวเองและรายวิชาในวันที่ 12 - 13 ก.พ. 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
*** ถ้านักเรียนไม่สามารถเข้าระบบได้ให้แจ้งครูที่ปรึกษา
*** Username รหัสนักเรียน Password เลขบัตรประชาชน

โดยมีรายวิชาดังต่อไป

ชั้น ม. 2
ชั้น ม. 3
ชั้น ม.5
ชั้น ม.6
กลุ่ม 1 (5/7 - 5/9)กลุม 2 (5/10 - 5/14)

กลุ่มที่ 1 (6/6 - 6/9)กลุ่มที่ 2 (6/10 -6/14)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Feb/2022 12:48:10
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School