เรื่อง: การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และ โควตา ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตา) ปีการศึกษา 2565

     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตา)

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Feb/2022 10:00:35
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School