เรื่อง: เปิดระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม

ขณะนี้...ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Additional Electives System (AES) ได้เปิดแล้ว


เข้าระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม

 

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Feb/2022 16:09:54
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School