เรื่อง: โอลิมปิกวิชาการ วิชาดาราศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ วิชาดาราศาสตร์ ตัวจริง
เข้าค่าย1 ศูนย์อบรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Feb/2022 10:32:13
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School