เรื่อง: แนวทางการจัดสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง แนวทางการจัดสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2564
ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

รายละเอียดเพิ่มเติม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Feb/2022 16:50:11
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School