เรื่อง: เงินบำรุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ 1/2565 (ชั้นม.1 และม.4)

เงินบำรุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ 1/2565 (ชั้นม.1 และม.4)

การชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและเงินบำรุงการศึกษา
1. ชำระผ่าน Krungthai NEXT
2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

** โปรดถ่ายหลักฐานการโอนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในวันมอบตัว **

ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
 
 ชำระเงินบำรุงการศึกษา
 
   

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Mar/2022 13:48:05
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School