เรื่อง: ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ

ประชาสัมพันธ์งานรับนักเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจสมัคร สามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์
ทั้งนี้เอกสารประกอบการสมัคร เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
จึงขอเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการสมัครตามประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ประกอบด้วย 1. ทะเบียนบ้าน 2. หลักฐานการโอนเงินค่าดำเนินการจัดสอบ
สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบประเภทความสามารถพิเศษให้ยื่นเอกสารผลการเรียนในวันสอบความสามารถพิเศษ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Mar/2022 12:13:36
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School