เรื่อง: โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นักเรียนที่ผ่านคัดเลือก (สำรองรอบ 2) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา
ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2022 13:45:26
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School