เรื่อง: การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลชมเชย สาขาสหสาขา
ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 : YSC 2022


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2022 15:12:36
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School