เรื่อง: การแข่งขันระดับชาติ สอวน. ภูมิศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายธันยวรรธน์ พัฒนรักษ์ ชั้น ม.5/1
นายณัฐวุฒิ โรจนพิทยากุล ชั้น ม.6/1
นางสาววริฏฐา พฤกษารักษ์ ชั้น ม.6/1
นายอดุลวิทย์ ศรีบุญ ชั้น ม.6/8

ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ ณ ศูนย์ สอวน. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Apr/2022 13:36:34
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School