เรื่อง: การประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

เด็กชายชนะสิทธิ์ เปลี่ยนผลัด ม.๒/๒
รางวัลชมเชย การประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น

ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องจุพา ชั้น ๑
โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดสงขลา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 24/04/2022 15:48:20
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School