เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้าง จำนวน 4 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้าง จำนวน 4 อัตรา

ขอให้บุคคลที่มีคุณสมบัติและผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
มารายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
อาคาร 3 ชั้น 3 ชั้น 2 ห้อง 323 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล เวลา 08.30-09.00 น.

 

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 03/05/2022 19:22:50
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School