เรื่อง: วันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
การประกวดสุนทรพจน์ "วาทศิลป์ อักษรา ภาษาไทย" วันภาษาไทยแห่งชาติ
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ สาขา วิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท คือ
ด.ญ.มินทกานต์ ถนอมไถ ชั้นม. 2/4ภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Jul/2016 16:03:11
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School