เรื่อง: ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายปัณณทัต จิตธรรมมาภิรมย์ ม.3/1

ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 19/05/2022 15:29:26
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School