เรื่อง: การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

เด็กชายภคินทร์ มุทิตากุล ม.1/5
รางวัลชนะเลิศยุทธลีลาหนานกุ้น (ไม้พลองใต้)
รางวัลชนะเลิศยุทธลีลาหนานเตา (ดาบใต้)
รางวัลชนะเลิศยุทธลีลาหนานฉวน (มวยใต้)

ดช.ณัฐพล ชาญเจริญศิลป์ ม.1/6
รางวัลชนะเลิศยุทธลีลาเชียงซู่ (ทวน)
รางวัลชนะเลิศยุทธลีลาเจี้ยนซู่ (กระบี่)
รางวัลชนะเลิศยุทธลีลากงฟูซ่านอิสระ (พัดกังฟู)

เด็กชายวรพัทธ์ วงศ์ศิริ ม.1/15
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ยุทธลีลา เตาซู่ ชาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ยุทธลีลา กุ้นซู่

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4 "สงขลาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 15-25 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดสงขลา
"Sports for excellence" กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 26/05/2022 15:20:36
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School