เรื่อง: โครงการรักษ์ภาษาไทย

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการรักษ์ภาษาไทย ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ระดับประเทศ
เพื่อเข้าแข่งขันรอบจัดลำดับระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
โครงงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ผลการแข่งขันดังนี้
- รางวัลชมเชย การเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม.4 - 6 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่
นางสาวณัฐริกา นามเรือง ชั้น ม.6/1
- รางวัลความสามารถพิเศษ การเขียนตามคำบอก ระดับชั้น ม.1 - 3 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่
เด็กหญิงธีร์วรา บุญสนิท ชั้น ม.3/1


ภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Jul/2016 13:36:55
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School