เรื่อง: กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2565

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายธนภูมิ จิรวัฒนวิจิตร ม.6/10
นางสาววรัทยา เลขมาศ ม.6/12

สำรอง
นางสาวทักษณา เชื้อนาคา ม.6/8
นางสาวสิริวิมล เอี่ยมป้อง ม.6/12

ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2565--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 31/05/2022 15:49:53
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School