เรื่อง: การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดีนางสาวธัญชนก ไชยนันทน์ ชั้น ม.4/6
โครงการห้องเรียนพิเศษ ICE
ผ่านการคัดเลือก 30 คน การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน
ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15 รอบคัดเลือก (ออนไลน์)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 06/06/2022 12:52:07
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School