เรื่อง: การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF Scolaire 2022


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

    

นายศรณ์ พลาวุธ
นางสาวนลพรรณ กล้าผจญ
นายวิชยุตม์ เพ็ชร์ล่อเหลียน
นางสาวยุวันดา สิงห์ฆาฬะ
นางสาวบุญธิดา ภาระขันธ์
นายสุพศิน ขวัญสถาพรกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
นายชนสรณ์ กิมติน (ศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
นายพชร เกลี้ยงกลม (ศึกษาสาขาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 09/06/2022 12:32:17
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School