เรื่อง: มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนภาษาฝรั่งเศสที่เรียนดี ประพฤติดี


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายศรณ์ พลาวุธ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
คะแนนสูงสุด อันดับ 1
การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส Delf Scolaire
ปีการศึกษา 2565 ระดับ A2

   
นางสาวนลพรรณ กล้าผจญ
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6/11
คะแนนสูงสุด อันดับ 2
การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส Delf Scolaire
ปีการศึกษา 2565 ระดับ A2
   ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ประธานศูนย์ฯฝรั่งเศส เขตภาคใต้ตอนบน เป็นตัวแทนสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนภาษาฝรั่งเศสที่เรียนดี ประพฤติดี
โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส Delf Scolaire ปีการศึกษา 2565 ระดับ A2


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 10/06/2022 13:29:05
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School