เรื่อง: การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

     
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงศิริญาณ์ ภู่วรณ์ รองชนะเลิศ อันดับ 1
เด็กหญิงเบญญาภา ยศหิรัญ รองชนะเลิศ อันดับ 2

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวไพลิน วงศ์ประทุม ชนะเลิศอันอันดับ 1
นายกนกศักดิ์ พัชนี รองชนะเลิศ อันดับ 1
นางสาวปภาพร งานสถิล รองชนะเลิศ อันดับ 2

นายศิรพันธ์ ปิยาดิรัตน์
รางขวัญขวัญใจมหาชน (Popular Vote)


การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "สานศิลป์ไทย เทิดไท้ อัครศิลปิน" ระดับเยาวชน ครั้งที่ 1


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 20/06/2022 09:39:37
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School