เรื่อง: การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 19

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 19 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาดาราศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     

นายชินดนัย ณ ตะกั่วทุ่ง ชั้น ม.5/1

   
     
นายรัชชานนท์ ธีรตระกูลชัย ชั้น ม.3/1
   

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 20/06/2022 12:47:10
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School