เรื่อง: การประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของการประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐ ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้รับทราบ
และร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อความภาคภูมิและเป็นเกียรติภูมิแก่ประเทศไทย
ระหว่างวันพุธที่ ๒๖ - วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารรัฐสภา
เข้าชมเว็บไซต์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 22/06/2022 14:39:23
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School