เรื่อง: ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการ AFS


ประกาศผลสอบข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566-2567)
ผู้เข้าสอบที่ประสงค์สอบสัมภาษณ์ ให้รายงานตัวและกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ทางระบบ www.afsthailand.org
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

ประกาศและรายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 23/06/2022 15:04:29
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School