เรื่อง: รับมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการลูกเสือ-เนตรนารี จราจร


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดีเด็กชายชยพัทธ์ ลิมปกรณ์กุล ม.3/6  
เด็กชายธนภัทร รักษ์สังข์ ม.3/6  
เด็กชายธีภพ คมสาคร ม.3/6  
เด็กชายนวกิจ เสริมกิจ ม.3/6  
  เด็กชายนันทสินธุ์ ยืนนาน ม.3/6
  เด็กชายพีระณัฐ คมกล้า ม.3/6
  เด็กชายภีรภัทร์ ชูภิรมย์ ม.3/6
  เด็กชายวริศ แซ่ตัน ม.3/6


คณะผู้บริหารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการลูกเสือ-เนตรนารี จราจร


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 29/06/2022 17:00:47
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School