เรื่อง: การประกวดคลิปวีดีโอสั้น ในหัวข้อ 最·孔院 ครั้งที่ 2 ระดับประเทศ


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

     
     1. นางสาวธนัตถ์ฐา เครือบุตร ม.5/6
     2. นางสาวบุณยานุช เจริญชนม์ ม.5/6
     3. นางสาวเยาวภา หลานเด็น ม.5/6
     4. นางสาวณัฐธยาน์ คำเกียรติ ม.5/6
     5. นางสาวสุศิษฎา ปะจันทบุตร ม.5/6
     6. นางสาวชีรา รดาดาว หล่อนุ้ย อาลม์เกร็น ม.5/6
     รางวัลยอดเยี่ยม “小包子” 泰游记
   
           1. นางสาวณิชชา นวลจันทร์ ม.6/5
     2. นางสาวนันทัชพร ชูสงค์ ม.6/5
     3. นางสาวอารดา รุยวิชิต ม.6/5
     4. นางสาวอรวี แดนเชวงพงค์ ม.6/5
     ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
   
           1. นาวสาวสิริกร แสงวิจิตร ม.4/6
     2. นางสาวสิรีธร พานิชผล ม.4/6
     3. นางสาวศจีรัตน์ แซ่มัก ม.4/6
     4. นางสาวกัญจน์อมล สุทธิสุขศรี ม.4/6
     5. นางสาวชุติมณฑน์ ณ ตะกั่วทุ่ง ม.4/6
     ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
   
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอสั้น ในหัวข้อ 最·孔院 ครั้งที่ 2 ระดับประเทศ
โดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลจากสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จะได้รับการส่งไปประกวดต่อระดับนานาชาติ ในโครงการที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ ประเทศจีน‼️

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 02/07/2022 14:22:11
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School