เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป (เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล) จำนวน 1 อัตรา

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 - 08.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 16.30 น.
หากไม่มารายงานตัวในวัน และเวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ประกาศรายชื่อและรายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 04/07/2022 16:59:13
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School