เรื่อง: ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม กีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี 2565

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดีผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม กีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 ณ สนามวอลเลย์บอลโรงเรียนพิบูลสวัสดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 18 ปี หญิง

เด็กหญิงเพชรลดา เพชรพูนทรัพย์ ม.1/9
นางสาวตวงพร เรืองรัตน์ ม.4/2
นางสาวอมลรดา บัวพันธ์ ม.4/3
นางสาวมันทนา ทองสร้าง ม.4/5
นางสาววิลาสินี ชัยราม ม.4/14
นางสาวธันยพร ศรีชะรัง ม.6/1 0
นางสาวชนิตรา นิลวัฒน์วนาพันธ์ ม.6/2

นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณอมรเลิศ ม.6/3
นางสาวปานปรียา ยอมใหญ่ ม.6/7
นางสาวอารีรัตน์ เนรา ม.6/8
นางสาวสุพรรณษา เวฬุกรรม ม.6/10
นางสาวญาณิศา มุกดา ม.6/12
นางสาวอมราวดี ประทีป ณ ถลาง ม.6/12


ผู้จัดการทีม ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน
ผู้ฝึกสอน นายญาณกร โชคประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายวัฒนา ขอสกุลไพศาล


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 12/07/2022 15:31:40
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School