เรื่อง: การแข่งขันว่ายน้ำ กีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี





การแข่งขันว่ายน้ำ กีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดภูเก็ตประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

นายธนัท เรืองศรี ม.4/4
ได้รับ 7 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
รางวัลชนะเลิศถ้วยบุคคล อับดับที่ 1

เด็กชายปณพล เกื้อกิ้ม ม.2/6
ได้รับ 1 เหรียญทองแดง

เด็กชายธนธัส แข่งขัน ม.3/14
ได้รับ3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน
รางวัลชนะเลิศถ้วยบุคคล อับดับที่ 1

เด็กชายกัลป์ วัฒนาทรัพย์เจริญ ม.2/13
ได้รับ 1 เหรียญทองแดง

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 19/07/2022 09:57:26
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School