เรื่อง: ตารางสอบกลางภาค และเลขที่นั่งสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


ตารางสอบกลางภาค และเลขที่นั่งสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น ม.1 - 3 ระดับชั้น ม.4 - 6


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 19/07/2022 17:39:12
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School