เรื่อง: ขอขอบพระคุณสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ขอขอบพระคุณสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีบริหาร 2561-2563
มอบเงินสนับสนุนกีฬาสี มอบเงินสนับสนุนเพื่อซ่อมแซมทางเดินหน้าอาคาร 6 มอบเงินรางวัลประกวดพานไหว้ครู


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 06/08/2022 14:59:08
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School