เรื่อง: โครงการประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ หัวข้อ คุณค่าผ้าไทย


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมแสดงความชื่นชม ยินดี
เด็กหญิงซีรีน ตนคลัง ม.3/3
รางวัลดีเยี่ยม ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท และเกียรติบัตร

โครงการประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ หัวข้อ "คุณค่าผ้าไทย"
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคล 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
จัดโดย สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ร่วมกับ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 10/08/2022 14:01:44
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School