เรื่อง: การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับศูนย์เครือข่าย


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับศูนย์เครือข่าย
ทุกรายการได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับภาค


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 13/08/2022 15:49:26
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School