เรื่อง:


เรียนเชิญผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ทุกท่าน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
และเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีบริหาร 2565-2567
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านเตรียมหลักฐาน ดังนี้
บัตรประชาชน หรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประชาชน
เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง
สำหรับผู้ปกครองที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาสามารถจอดได้บริเวณรอบโรงเรียน สถานีตำรวจ และโรงเรียนสตรีภูเก็ต


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 15/08/2022 15:19:27
   
 
 
 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School