เรื่อง: การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายปณิธิ แก่นหิน            เด็กชายพศวีร์ เกรวัล
นางสาวทรรณรต มณีสม
ม.3/1

เด็กชายศุภเศรษฐ์ วศินวสุกุล        เด็กชายนาวิน นาคเผือก
ม.2/1

รางวัลเหรียญทอง
สาขากายภาพ สมบัติบางประการของรูปสามเหลี่ยมจากจุดเซนทรอยด์
ที่ปรึกษา : ครูณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์
รางวัลเหรียญเงิน
สาขากายภาพ การหาจำนวนวงกลมน้อยสุดซึ่งผ่านจุดแบบตารางกริด
ขนาด mxn ได้ทั้งหมด

ที่ปรึกษา : ครูณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์
   


นายกฤตเมธ สมศักดิ์         นายกฤติโชต ขันทีท้าว
นายปกรณ์ เชาวลิต
ม.3/1

รางวัลเชิดชูเกียรติ
สาขากายภาพ การถอดรหัสตามเงื่อนไขที่กำหนด
ที่ปรึกษา : ครูภูเบศ พนานุรักษ์

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 21/08/2022 11:06:55
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School