เรื่อง: งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Science Show


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวพัฒนวดี ใจปินตา ม.4/2          นางสาวมันทนา ทองสร้าง ม.4/5
นางสาววรวลัญช์ สุวรรณวงศ์ ม.4/9
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันการประกวด การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครูผู้ควบคุม : นายอาชิ ตาซา และว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑาลักษณ์ แก้วเสน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 21/08/2022 15:40:29
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School