เรื่อง: Open House โครงการห้องเรียนพิเศษ

งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ผลการแข่งขันเป็นดังนี้ผลการแข่งขัน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Aug/2016 08:53:52
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School