เรื่อง: สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test)


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


นายกิตติ์ธเนศ ถิรวิริยาภรณ์ ม.6/13

ระดับ N3 นักเรียนทุนแลกเปลี่ยน
โครงการ Asia-Kakehashi Project 2021
นางสาวเซมี คุณพิโน ม.6/13
ระดับ N4

นางสาวพิชญธิดา ทวีวัฒนกุล ม.6/13
ระดับ N4


日本語能力試験合格おめでとう
นักเรียนที่สอบผ่าน วัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test)
รอบ 1/2565 (กรกฎาคม)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 26/08/2022 20:49:49
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School