เรื่อง: การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


นายศรณ์ พลาวุธ ม.6/11
นายวิชยุตม์ เพ็ชร์ล่อเหลียน ม.6/11


รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันเล่าข่าวภาษาฝรั่งเศส (ได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศ)
นายจุฑาภัทร โรจน์วัฒนธนกิจ ม.6/11
นางสาวนลพรรณ กล้าผจญ ม.6/11
นางสาวปัณฑารีย์ สงนุ้ย ม.6/11

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาฝรั่งเศส


การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในรูปแบบออนไลน์ ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 30/08/2022 18:04:41
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School