เรื่อง: การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565 46ICT


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นักเรียนที่ได้รับรางวัลและผลการแข่งขัน การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565
นวัตกรรมเทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
(46ICT Innovative Technology to International Standards)
วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และ มหาวิทยาลัยพะเยา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 01/09/2022 20:58:06
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School