เรื่อง: วิชาเลือกเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Additional Electives System (AES)

เปิดระบบเลือกวิชาเพิ่ม (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มี
ม.1/7 - 15 || ม.2/5 - 15 || กลุ่มที่ 1 ม.5/7 - 9 กลุ่มที่ 2 ม.5/10 - 14|| ม.6/10 - 14

โดยมีรายวิชาดังต่อไป


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 06/09/2022 19:58:38
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School