เรื่อง:


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวทักษญา เชื้อนาคา ม.6/8
รางวัลเด็กและเยาวชนคนดี ศรีภูเก็ต สาขา ศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม

นายพันธุ์ธัช ไตรรัตน์ ม.6/8
รางวัลเด็กและเยาวชน คนดี ศรีภูเก็ต สาขา จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

กิจกรรมคัดเลือกเด็กและเยาวชน คนดี ศรีประจำปีภูเก็ต
และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 บ้านพักเด็กและครอบครัว จังวัดภูเก็ต
โดยมีนายณรงค์ วุ้นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการมอบรางวัล


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 18/09/2022 21:06:04
   
 
 
 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School