เรื่อง: โครงงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2559
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาชีวภาพ คือ ด.ช.ต้นพันธ์ ว่องเจริญวัฒนา ชั้น ม.3/1 และ ด.ช.อินทัช อินทสระ ชั้น ม.3/1
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูสมใจ ไชยสุวรรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ ครูเยาวนุช ลิ่มรัช


ภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Aug/2016 12:08:25
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School