เรื่อง:


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


นักเรียนผู้ผ่านคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ปีการศึกษา 2565
ทุกสาขาวิชา ทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปปลาย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 20/09/2022 22:11:31
   
 
 
 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School