เรื่อง: แจ้งการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3 (ชาย, หญิง)

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 กำหนดการฝึกภาคปกติ ของนักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 1 - 3 (ชาย, หญิง) ประจำปีการศึกษา 2565 ดำเนินการฝึกแบบที่ 3
ห้วงการฝึกวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ของทุกวัน
ณ มหาวิทยาลยราชภัฏภูเก็ต (นักเรียนถึงจุดรวมพลเวลา 07.30 น.)

ใบลา นศท.


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 27/09/2022 12:47:11
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School