เรื่อง: เงินบำรุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2565 (ชั้นม.1 - ม.6)


การชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและเงินบำรุงการศึกษา
1. ชำระผ่าน Krungthai NEXT
2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

** และนำหลักฐานการชำระเงินมาส่งครูที่ปรึกษาในวันเปิดภาคเรียน **

 ชำระเงินบำรุงการศึกษา

แนวการเรียน EP
EP ม.1/4 EP ม.1/5 EP ม.2/4 EP ม.2/5 EP ม.3/4
EP ม.4/4 EP ม.4/5 EP ม.5/4 EP ม.5/5 EP ม.6/4
         
แนวการเรียน ICE
ICE ม.1 ICE ม.2 ICEP ม.4 ICE ม.5 ICE ม.6
         
แนวการเรียน SMT และ SMTE
SMT ม.1 SMT ม.2 SMT ม.3    
SMTE ม.4 SMTE ม.5 SMTE ม.6    
         
แนวการเรียน SMT และ SMTE
SMP ม.1 SMP ม.2 SMP ม.3    

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 11/10/2022 17:32:00
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School