เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อและรายละเอียด

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 09.00 น.
เพื่อสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.30 - 12.00 น.
หากไม่มารายงานตัวในวัน และเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 13/10/2022 00:47:47
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School