เรื่อง: การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 19 สิงหาคม 2559
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ
1. ด.ช.ภาสพงศ์ สุแสงรัตน์
2. ด.ญ.ภณิด์ณัทช์ อินทร์จันทร์


ภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Aug/2016 13:14:51
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School